Back to top

ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Időpont: 
2017/04/24 - 07:30 - 2017/04/26 - 16:30
Helyszín: 
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Cím: 
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.

Tájékoztatás óvodai beíratkozásról

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda értesíti a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018-os nevelési évre az óvodás korú gyermekek beiratkozása a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodába a fenntartó 6/2017. (II. 6.) határozata alapján az alábbi óvodákban (Csemetekert Óvoda Gyomaendrőd, Blaha u. 8., Margaréta Óvoda Gyomaendrőd, Jókai u. 4., Százszorszép Óvoda Gyomaendrőd, Kossuth u. 7., Napraforgó Óvoda Csárdaszállás, Kossuth u. 23.) a következő időpontokban történik: 2017. április 24-25-26. hétfő, kedd, szerda 07.30 - 17.00 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A beiratkozás helye:
Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)
Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya)
TAJ kártya, gyermekorvosi vélemény

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában
integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi telephelyen folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

Az óvodák felvételi körzetei:
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.

A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási telephelyein és tagintézményében.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.(legkésőbb 2016. május 30.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

Csatolmányok: 
ÓVODAI BEÍRATKOZÁS

Ossza meg ismerőseivel!